گاز استیل البرز

 • اجاق گاز صفحه ای استیل البرز S-5910 نوع استیل ابعاد 50*88 cm تعداد شعله پنچ شعله   دارای تجهیزات گاز سوز DEFENDI ایتالیا دارای ترموکوپل های فوق سریع ORKLI اسپانیا دارای فندک الکتریکی راندمان حرارتی 60% محافظ صفحه چدنی با لعاب مات توان حرارتی مشعلها راست عقب متوسط شلف 2/5 KW راست جلو متوسط  1/9 KW چپ جلو بزرگ شلف 3 KW چپ عقب متوسط 1/9 KW وسط پلوپز 4 KW

  21,518,250 ریال 28,691,000 ریال 25% موجود
  0 نقد(ها)
  تخفیف تا 1399-01-31
  بیشتر
  موجود
 •  گاز صفحه ای استیل البرز کد مدل S-5909 نوع استیل ابعاد 51*91 cm تعداد شعله پنچ شعله   دارای تجهیزات گاز سوز DEFENDI ایتالیا دارای ترموکوپل های فوق سریع ORKLI اسپانیا دارای فندک الکتریکی راندمان حرارتی 60% محافظ صفحه چدنی با لعاب مات توان حرارتی مشعلها وسط عقب متوسط  1/9 KW وسط جلو کوچک 1 KW چپ عقب متوسط 1/9 KW چپ جلو بزرگ 3 KW راست پلوپز 4 KW

  15,367,200 ریال 20,220,000 ریال 24% موجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود
 •  گاز استیل البرز کد مدل S-5908 نوع استیل ابعاد 50*86 cm تعداد شعله پنچ شعله   دارای تجهیزات گاز سوز DEFENDI -SABAFایتالیا دارای ترموکوپل های فوق سریع  ORKLI اسپانیا دارای فندک الکتریکی راندمان حرارتی 60% محافظ صفحه چدنی با لعاب مات توان حرارتی مشعلها وسط جلو ماهی پز 1/8 KW راست  متوسط  1/75 KW وسط چپ عقب کوچک 1 KW وسط راست عقب متوسط 1/75 KW چپ پلوپز 3/8 KW

  15,327,000 ریال 20,436,000 ریال 25% موجود
  0 نقد(ها)
  تخفیف تا 1399-01-31
  بیشتر
  موجود
 • گاز استیل البرز کد مدل S 3551

  7,067,250 ریال 9,423,000 ریال 25% موجود
  0 نقد(ها)
  تخفیف تا 1399-01-31
  بیشتر
  موجود
 • گاز استیل البرز کد مدل G5951s

  12,522,000 ریال 16,696,000 ریال 25% موجود
  0 نقد(ها)
  تخفیف تا 1399-01-31
  بیشتر
  موجود
 • 14,563,500 ریال 19,418,000 ریال 25% موجود
  0 نقد(ها)
  تخفیف تا 1399-01-31
  بیشتر
  موجود
 • گاز صفحه ای استیل البرز کد مدلS-6901 نوع استیل ابعاد 52/5*93 cm تعداد شعله شش شعله   دارای تجهیزات گاز سوز SABAF ایتالیا دارای ترموکوپل های فوق سریع ORKLI اسپانیا دارای فندک الکتریکی راندمان حرارتی 60% محافظ صفحه چدنی با لعاب مات توان حرارتی مشعلها راست عقب بزرگ  3 KW وسط جلو ماهی پز 1/8 KW راست جلو متوسط  1/7 KW چپ عقب متوسط 1/75 KW چپ جلو کوچک 1 KW وسط...

  18,688,500 ریال 24,918,000 ریال 25% موجود
  0 نقد(ها)
  تخفیف تا 1399-01-31
  بیشتر
  موجود
 • اجاق گاز صفحه ای استیل البرز G-5907 ابعاد 50*86 cm تعدادشعله پنچ شعله   دارای تجهیزات گاز سوز DEFENDI -SABAFایتالیا دارای ترموکوپل های فوق سریع ORKLI اسپانیا دارای فندک الکتریکی راندمان حرارتی 60% محافظ صفحه چدنی با لعاب مات جنس صفحه شیشه SCHOOT ایتالیا مقاوم تا دمای 300c توان حرارتی مشعلها چپ عقب متوسط1/7 KW چپ جلو بزرگ3 KW وسط عقب متوسط 1/7 KW وسط جلو...

  16,215,750 ریال 21,621,000 ریال 25% موجود
  0 نقد(ها)
  تخفیف تا 1399-01-31
  بیشتر
  موجود
 • اجاق گاز صفحه ای استیل البرز S-5907 نوع استیل ابعاد 51*88 cm تعداد شعله پنچ شعله   دارای تجهیزات گاز سوز DEFENDI -SABAFایتالیا دارای ترموکوپل های فوق سریع CAST FUTURA  دارای فندک الکتریکی راندمان حرارتی 60% محافظ صفحه چدنی با لعاب مات توان حرارتی مشعلها راست عقب متوسط 1/7 KW راست جلو متوسط 1/7 KW چپ جلو بزرگ 3 KW چپ جلو کوچک 1 KW وسط پلوپز 3/9 KW

  15,831,000 ریال 21,108,000 ریال 25% موجود
  0 نقد(ها)
  تخفیف تا 1399-01-31
  بیشتر
  موجود
 • خرید محصول

  اجاق گاز صفحه ای استیل البرز کد مدلS-6121 نوع استیل ابعاد 51*120 cm تعداد شعله شش شعله   دارای تجهیزات گاز سوز DEFENDI ایتالیا دارای ترموکوپل های فوق سریع ORKLI اسپانیا دارای فندک الکتریکی راندمان حرارتی 60% محافظ صفحه چدنی با لعاب مات توان حرارتی مشعلها وسط راست پلوپز 4 KW راست عقب متوسط شلف 2/5 KW راست جلو کوچک 1 KW وسط چپ پلوپز 4 KW چپ جلو متوسط  1/9...

  25,287,750 ریال 33,717,000 ریال 25% ناموجود
  0 نقد(ها)
  تخفیف تا 1399-01-31
  بیشتر
  ناموجود
 •  گاز صفحه ای استیل البرز کد مدلS-5901  نوع استیل ابعاد 49*87/5 cm تعداد شعله پنچ شعله   دارای تجهیزات گاز سوز DEFENDIایتالیا دارای ترموکوپل های فوق سریع ORKLI اسپانیا دارای فندک الکتریکی راندمان حرارتی 60% محافظ صفحه پن ساپرت استیل توان حرارتی مشعلها راست عقب کوچک 1 KW راست جلو بزرگ 3 KW چپ عقب متوسط 1/9 KW چپ جلو متوسط 1/9 KW وسط پلوپز 4 KW

  15,712,500 ریال 20,950,000 ریال 25% موجود
  0 نقد(ها)
  تخفیف تا 1399-01-31
  بیشتر
  موجود
 • اجاق گاز صفحه ای استیل البرز S-5906 نوع استیل ابعاد 50*86 cm تعداد شعله پنچ شعله   دارای تجهیزات گاز سوز SABAF ایتالیا دارای ترموکوپل های فوق سریع ORKLI اسپانیا  دارای فندک الکتریکی راندمان حرارتی 60% محافظ صفحه چدنی با لعاب مات توان حرارتی مشعلها راست عقب بزرگ 3 KW راست جلو متوسط  1/75 KW چپ عقب متوسط 1/75 KW چپ جلو کوچک 3 KW وسط پلوپز 3/8 KW

  15,534,000 ریال 20,712,000 ریال 25% موجود
  0 نقد(ها)
  تخفیف تا 1399-01-31
  بیشتر
  موجود
 •  گاز صفحه ای استیل البرز کد مدلS-5701 نوع استیل ابعاد 52*70 cm تعداد شعله پنچ شعله   دارای تجهیزات گاز سوز DEFENDI ایتالیا دارای ترموکوپل های فوق سریع ORKLI اسپانیا دارای فندک الکتریکی راندمان حرارتی 60% محافظ صفحه چدنی با لعاب مات توان حرارتی مشعلها راست عقب بزرگ 3 KW راست جلو کوچک 1 KW چپ عقب متوسط 1/75 KW چپ جلو متوسط 1/75 KW وسط پلوپز 3/8 KW

  13,470,000 ریال 17,960,000 ریال 25% موجود
  0 نقد(ها)
  تخفیف تا 1399-01-31
  بیشتر
  موجود
 • اجاق گاز صفحه ای استیل البرز S-5905 نوع استیل ابعاد 50*86 cm تعداد شعله پنچ شعله   دارای تجهیزات گاز سوز DEFENDI -SABAFایتالیا دارای ترموکوپل های فوق سریع ORKLI اسپانیا دارای فندک الکتریکی راندمان حرارتی 60% محافظ صفحه چدنی با لعاب مات توان حرارتی مشعلها راست عقب متوسط 1/7  KW راست جلو کوچک 1 KW وسط عقب متوسط 1/7 KW چپ جلو بزرگ 3 KW وسط پلوپز 3/8 KW

  14,397,000 ریال 19,196,000 ریال 25% موجود
  0 نقد(ها)
  تخفیف تا 1399-01-31
  بیشتر
  موجود
 • اجاق گاز صفحه ای استیل البرز S-5904 نوع استیلابعاد 50*86 cmتعداد شعله پنچ شعله  دارای تجهیزات گاز سوز SABAFایتالیادارای ترموکوپل های فوق سریع ORIKLI اسپانیادارای فندک الکتریکیراندمان حرارتی 60%محافظ صفحه چدنی با لعاب ماتتوان حرارتی مشعلهاراست عقب متوسط 1/7 KWراست جلو متوسط 1/7 KWچپ جلو بزرگ 3 KWچپ عقب کوچک 1 KWوسط پلوپز دوگانه 5 KW

  16,149,000 ریال 21,532,000 ریال 25% موجود
  0 نقد(ها)
  تخفیف تا 1399-01-31
  بیشتر
  موجود
 • اجاق گاز صفحه ای استیل البرز S-5902 نوع استیل ابعاد 52*91 cm تعداد شعله پنچ شعله   دارای تجهیزات گاز سوز DEFENDI -SABAFایتالیا دارای ترموکوپل های فوق سریع ORKLI اسپانیا دارای فندک الکتریکی راندمان حرارتی 60% محافظ صفحه چدنی با لعاب مات توان حرارتی مشعلها راست عقب متوسط  1/7 KW راست جلو متوسط 1/7 KW چپ عقب کوچک 1 KW چپ جلو بزرگ 3 KW وسط پلوپز دوگانه 5 KW

  16,187,250 ریال 21,583,000 ریال 25% موجود
  0 نقد(ها)
  تخفیف تا 1399-01-31
  بیشتر
  موجود
 • اجاق گاز صفحه ای استیل البرز S-3601 نوع استیل ابعاد 50*61/3 cm تعداد شعله سه شعله   دارای تجهیزات گاز سوز DEFENDI -SABAFایتالیا دارای ترموکوپل های فوق سریع CAST FUTURA  دارای فندک الکتریکی راندمان حرارتی 60% محافظ صفحه چدنی با لعاب مات توان حرارتی مشعلها چپ جلو کوچک 1 KW چپ عقب بزرگ شلف 4 KW راست پلوپز 4 KW

  14,064,750 ریال 18,753,000 ریال 25% موجود
  0 نقد(ها)
  تخفیف تا 1399-01-31
  بیشتر
  موجود
 • اجاق گاز صفحه ای استیل البرز G-5908 ابعاد 50*90 cm تعدادشعله پنچ شعله   دارای تجهیزات گاز سوز DEFENDI -SABAFایتالیا دارای ترموکوپل های فوق سریع ORKLI اسپانیا دارای فندک الکتریکی راندمان حرارتی 60% محافظ صفحه چدنی با لعاب مات جنس صفحه شیشه SCHOOT ایتالیا مقاوم تا دمای 300c توان حرارتی مشعلها چپ عقب بزرگ  3 KW چپ جلو کوچک 1 KW راست عقب متوسط 1/7 KW راست جلو...

  15,864,750 ریال 21,153,000 ریال 25% موجود
  0 نقد(ها)
  تخفیف تا 1399-01-31
  بیشتر
  موجود
 • اجاق گاز صفحه ای استیل البرز G-5910w ابعاد 51*91 cm تعدادشعله پنچ شعله   دارای تجهیزات گاز سوز DEFEND -SABAFایتالیا دارای ترموکوپل های فوق سریع ORKLIاسپانیا دارای فندک الکتریکی راندمان حرارتی 60% محافظ صفحه چدنی با لعاب مات جنس صفحه شیشه SCHOOT ایتالیا مقاوم تا دمای 300c توان حرارتی مشعلها چپ عقب متوسط  1/7 KW چپ جلو متوسط 1/7 KW راست عقب بزرگ 3 KW راست...

  17,517,000 ریال 23,356,000 ریال 25% موجود
  0 نقد(ها)
  تخفیف تا 1399-01-31
  بیشتر
  موجود
 • اجاق گاز صفحه ای استیل البرز G-5905 ابعاد 50*86 cm تعدادشعله پنچ شعله   دارای تجهیزات گاز سوز DEFENDI -SABAFایتالیا دارای ترموکوپل های فوق سریع ORKLI اسپانیا دارای فندک الکتریکی راندمان حرارتی 60% محافظ صفحه چدنی با لعاب مات جنس صفحه شیشه SCHOOT ایتالیا مقاوم تا دمای 300c توان حرارتی مشعلها: راست عقب متوسط 1/7 KW چپ جلو متوسط 1/7 KW چپ عقب بزرگ3 KW راست...

  15,896,250 ریال 21,195,000 ریال 25% موجود
  0 نقد(ها)
  تخفیف تا 1399-01-31
  بیشتر
  موجود
 • اجاق گاز صفحه ای استیل البرز G-5910 ابعاد 51*91 cm تعدادشعله پنچ شعله   دارای تجهیزات گازسوز DEFENDI-SABAFایتالیا دارای ترموکوپل های فوق سریع CAST FUTURAاسپانیا دارای فندک الکتریکی راندمان حرارتی 60% محافظ صفحه چدنی با لعاب مات جنس صفحه شیشه SCHOOT ایتالیا مقاوم تا دمای 300c توان حرارتی مشعلها چپ عقب متوسط1/7 KW چپ جلو متوسط 1/7 KW راست عقب بزرگ3 KW راست...

  15,165,000 ریال 20,220,000 ریال 25% موجود
  0 نقد(ها)
  تخفیف تا 1399-01-31
  بیشتر
  موجود
 • اجاق گاز صفحه ای استیل البرز G-5904 ابعاد 50*86 cm تعدادشعله پنچ شعله   دارای تجهیزات گاز سوز DEFENDI -SABAFایتالیا دارای ترموکوپل های فوق سریع ORKLI اسپانیا دارای فندک الکتریکی راندمان حرارتی 60% محافظ صفحه چدنی با لعاب مات جنس صفحه شیشه SCHOOT ایتالیا مقاوم تا دمای 300c توان حرارتی مشعلها چپ جلو متوسط1/7 KW چپ عقب بزرگ3 KW راست عقب متوسط1/7 KW راست جلو...

  15,864,750 ریال 21,153,000 ریال 25% موجود
  0 نقد(ها)
  تخفیف تا 1399-01-31
  بیشتر
  موجود
 • اجاق گاز صفحه ای استیل البرز G-5909 ابعاد 51*91 cm تعدادشعله پنچ شعله   دارای تجهیزات گاز سوز DEFENDI -SABAFایتالیا دارای ترموکوپل های فوق سریع ORKLI اسپانیا دارای فندک الکتریکی راندمان حرارتی 60% محافظ صفحه چدنی با لعاب مات جنس صفحه شیشه SCHOOT ایتالیا مقاوم تا دمای 300c توان حرارتی مشعلها چپ عقب متوسط1/7 KW چپ جلو بزرگ3 KW وسط عقب متوسط 1/7 KW وسط جلو...

  15,165,000 ریال 20,220,000 ریال 25% موجود
  0 نقد(ها)
  تخفیف تا 1399-01-31
  بیشتر
  موجود
 • اجاق گاز صفحه ای استیل البرز G-5904s ابعاد 50*86 cm تعدادشعله پنچ شعله   دارای تجهیزات گاز سوز DEFENDI -SABAFایتالیا دارای ترموکوپل های فوق سریع ORKLI اسپانیا دارای فندک الکتریکی راندمان حرارتی 60% محافظ صفحه چدنی با لعاب مات جنس صفحه شیشه SCHOOT ایتالیا مقاوم تا دمای 300c توان حرارتی مشعلها چپ جلو متوسط1/7 KW راست جلو کوچک1 KW راست عقب متوسط 1/7 KW چپ...

  16,881,750 ریال 22,509,000 ریال 25% موجود
  0 نقد(ها)
  تخفیف تا 1399-01-31
  بیشتر
  موجود
 • اجاق گاز صفحه ای استیل البرز G-4602 ابعاد:52*64 cm تعدادشعله چهار شعله   دارای تجهیزات گاز سوز DEFENDI -SABAFایتالیا دارای ترموکوپل های فوق سریع ORKLI اسپانیا دارای فندک الکتریکی راندمان حرارتی 60% محافظ صفحه چدنی با لعاب مات جنس صفحه شیشه SCHOOT ایتالیا مقاوم تا دمای 300c توان حرارتی مشعلها راست عقب متوسط1/7 KW چپ جلو پلوپز3/5 KW وسط عقب متوسط 1/7 KW...

  12,318,750 ریال 16,425,000 ریال 25% موجود
  0 نقد(ها)
  تخفیف تا 1399-01-31
  بیشتر
  موجود
 • اجاق گاز صفحه ای استیل البرز G-5901s ابعاد 50*86 cm تعدادشعله پنچ شعله   دارای تجهیزات گاز سوز DEFENDI -SABAFایتالیا دارای ترموکوپل های فوق سریع ORKLI اسپانیا دارای فندک الکتریکی راندمان حرارتی 60% محافظ صفحه چدنی با لعاب مات جنس صفحه شیشه SCHOOT ایتالیا مقاوم تا دمای 300c توان حرارتی مشعلها چپ عقب بزرگ3 KW چپ جلو کوچک1 KW راست عقب متوسط 1/7 KW راست جلو...

  17,665,500 ریال 23,554,000 ریال 25% موجود
  0 نقد(ها)
  تخفیف تا 1399-01-31
  بیشتر
  موجود
 • اجاق گاز صفحه ای استیل البرز G-4602s ابعاد 52*64 cm تعدادشعله چهار شعله   دارای تجهیزات گاز سوز DEFENDI -SABAFایتالیا دارای ترموکوپل های فوق سریع ORKLI اسپانیا دارای فندک الکتریکی راندمان حرارتی 60% محافظ صفحه چدنی با لعاب مات جنس صفحه شیشه SCHOOT ایتالیا مقاوم تا دمای 300c توان حرارتی مشعلها چپ عقب متوسط1/7 KW چپ جلو پلوپز3 KW راست عقب متوسط 1/7 KW راست...

  13,797,000 ریال 18,396,000 ریال 25% موجود
  0 نقد(ها)
  تخفیف تا 1399-01-31
  بیشتر
  موجود
 • اجاق گاز صفحه ای استیل البرز G-5703 ابعاد 50*75 cm تعدادشعله پنچ شعله   دارای تجهیزات گاز سوز DEFENDI -SABAFایتالیا دارای ترموکوپل های فوق سریع ORKLI اسپانیا دارای فندک الکتریکی راندمان حرارتی 60% محافظ صفحه چدنی با لعاب مات جنس صفحه شیشه SCHOOT ایتالیا مقاوم تا دمای 300c توان حرارتی مشعلها چپ عقب متوسط1/7 KW چپ جلو بزرگ3 KW راست عقب کوچک1 KW راست جلو...

  15,258,750 ریال 20,345,000 ریال 25% موجود
  0 نقد(ها)
  تخفیف تا 1399-01-31
  بیشتر
  موجود
 • اجاق گاز صفحه ای استیل البرز G-2302 ابعاد 35*52 cm تعدادشعله دو شعله   دارای تجهیزات گاز سوز DEFENDI -SABAFایتالیا دارای ترموکوپل های فوق سریع CAST FUTURA ایتالیا دارای فندک الکتریکی راندمان حرارتی 60% محافظ صفحه چدنی با لعاب مات جنس صفحه شیشه SCHOOT ایتالیا مقاوم تا دمای 300c توان حرارتی مشعلها  عقب بزرگ3 KW جلو کوچک1 KW

  7,847,250 ریال 10,463,000 ریال 25% موجود
  0 نقد(ها)
  تخفیف تا 1399-01-31
  بیشتر
  موجود
 • اجاق گاز صفحه ای استیل البرز G-1301 ابعاد 52*35 cm تعدادشعله تک شعله   دارای تجهیزات گاز سوز DEFENDI -SABAFایتالیا دارای ترموکوپل های فوق سریع CAST FUTURA ایتالیا دارای فندک الکتریکی راندمان حرارتی 60% محافظ صفحه چدنی با لعاب مات جنس صفحه شیشه SCHOOT ایتالیا مقاوم تا دمای 300c توان حرارتی مشعلها وسط پلوپز 4 KW

  6,190,500 ریال 8,254,000 ریال 25% موجود
  0 نقد(ها)
  تخفیف تا 1399-01-31
  بیشتر
  موجود
 • اجاق گاز صفحه ای استیل البرز G-4101 ابعاد 41*105 cm تعدادشعله چهار شعله   دارای تجهیزات گاز سوز DEFENDI -SABAFایتالیا دارای ترموکوپل های فوق سریع CAST FUTURA ایتالیا دارای فندک الکتریکی راندمان حرارتی 60% محافظ صفحه چدنی با لعاب مات جنس صفحه شیشه SCHOOT ایتالیا مقاوم تا دمای 300c توان حرارتی مشعلها چپ کوچک1 KW وسط چپ بزرگ3 KW وسط راست 1/7 KW راست پلوپز...

  13,551,000 ریال 18,068,000 ریال 25% موجود
  0 نقد(ها)
  تخفیف تا 1399-01-31
  بیشتر
  موجود
 • اجاق گاز صفحه ای استیل البرز G-2303 ابعاد 52*35 cm تعدادشعله دو شعله   دارای تجهیزات گاز سوز DEFENDI -SABAFایتالیا دارای ترموکوپل های فوق سریع ORKLI اسپانیا دارای فندک الکتریکی راندمان حرارتی 60% محافظ صفحه چدنی با لعاب مات جنس صفحه شیشه SCHOOT ایتالیا مقاوم تا دمای 300c توان حرارتی مشعلها جلو کوچک1 KW عقب بزرگ3 KW

  8,496,000 ریال 11,328,000 ریال 25% موجود
  0 نقد(ها)
  تخفیف تا 1399-01-31
  بیشتر
  موجود
 •  گاز سرامیکی صفحه ای استیل البرز C-5902 ابعاد 52*92 cm تعدادشعله پنچ شعله   دارای تجهیزات گاز سوز DEFENDI -SABAFایتالیا دارای ترموکوپل های فوق سریع ORKLI اسپانیا دارای فندک الکتریکی راندمان حرارتی 60% محافظ صفحه چدنی با لعاب مات جنس صفحه شیشه SCHOTT آلمان مقاوم تا دمای 800c توان حرارتی مشعلها چپ جلو متوسط1/7 KW چپ عقب بزرگ3 KW راست عقب متوسط1/7 KW راست...

  25,943,250 ریال 34,591,000 ریال 25% موجود
  0 نقد(ها)
  تخفیف تا 1399-01-31
  بیشتر
  موجود
 • اجاق گاز صفحه ای استیل البرز C-4901 ابعاد 52*91/5 cm تعداد چهار شعله   دارای تجهیزات گاز سوز DEFENDI -SABAFایتالیا دارای ترموکوپل های فوق سریع ORKLI اسپانیا دارای فندک الکتریکی راندمان حرارتی 60% محافظ صفحه چدنی با لعاب مات جنس صفحه شیشه SCHOTT آلمان مقاوم تا دمای 800c توان حرارتی مشعلها عقب متوسط1/7 KW چپ عقب بزرگ3 KW راست پلوپز1/7 KW جلو کوچک1 KW

  23,377,500 ریال 31,170,000 ریال 25% موجود
  0 نقد(ها)
  تخفیف تا 1399-01-31
  بیشتر
  موجود
 • اجاق گاز صفحه ای استیل البرز C-4701 ابعاد 52*70 cm تعدادشعله چهار شعله   دارای تجهیزات گاز سوز DEFENDI -SABAFایتالیا دارای ترموکوپل های فوق سریع ORKLI اسپانیا دارای فندک الکتریکی راندمان حرارتی 60% محافظ صفحه چدنی با لعاب مات جنس صفحه شیشه SCHOTT آلمان مقاوم تا دمای 800c توان حرارتی مشعلها چپ جلو کوچک1 KW چپ عقب متوسط 1/7 KW راست عقب پلوپز4 KW راست جلو...

  21,968,250 ریال 29,291,000 ریال 25% موجود
  0 نقد(ها)
  تخفیف تا 1399-01-31
  بیشتر
  موجود
 • اجاق گاز صفحه ای S-5911 استیل البرز نوع استیل ابعاد 54*88 cm تعداد شعله پنچ شعله فلش مونت  دارای تجهیزات گاز سوز DEFENDI -SABAFایتالیا دارای ترموکوپل های فوق سریع CAST FUTURA ایتالیا دارای فندک الکتریکی راندمان حرارتی 60% محافظ صفحه پن ساپرت استیل توان حرارتی مشعلها راست عقب کوچک 1 KW راست جلو بزرگ 3 KW چپ عقب متوسط 1/7 KW چپ جلو متوسط 1/7 KW وسط پلوپز 4 KW

  20,877,000 ریال 27,836,000 ریال 25% موجود
  0 نقد(ها)
  تخفیف تا 1399-01-31
  بیشتر
  موجود
 • گاز صفحه ای استیل البرز مدل S-4603 نوع استیل ابعاد 50*60 cm تعداد شعله چهار شعله   دارای تجهیزات گاز سوز  SABAFایتالیا دارای ترموکوپل های فوق سریع ORIKLI اسپانیا دارای فندک الکتریکی راندمان حرارتی 60% محافظ صفحه پن ساپرت استیل توان حرارتی مشعلها راست عقب متوسط 1/7 KW راست جلو متوسط 1/7 KW چپ عقب پلوپز 3/8 KW چپ جلو کوچک 1 KW

  12,089,250 ریال 16,119,000 ریال 25% موجود
  0 نقد(ها)
  تخفیف تا 1399-01-31
  بیشتر
  موجود
 • اجاق گاز صفحه ای استیل البرز G-3501 ابعاد 52*52 cm تعدادشعله سه شعله   دارای تجهیزات گاز سوز DEFENDI -SABAFایتالیا دارای ترموکوپل های فوق سریع ORKLI اسپانیا دارای فندک الکتریکی راندمان حرارتی 60% محافظ صفحه چدنی با لعاب مات جنس صفحه شیشه SCHOOT ایتالیا مقاوم تا دمای 300c توان حرارتی مشعلها چپ عقب متوسط1/7 KW چپ جلو کوچک1 KW راست بزرگ3 KW

  10,773,750 ریال 14,365,000 ریال 25% موجود
  0 نقد(ها)
  تخفیف تا 1399-01-31
  بیشتر
  موجود
 • اجاق گاز صفحه ای استیل البرز G-4601 ابعاد 52*64 cm تعدادشعله چهار شعله   دارای تجهیزات گاز سوز DEFENDI -SABAFایتالیا دارای ترموکوپل های فوق سریع ORKLI اسپانیا دارای فندک الکتریکی راندمان حرارتی 60% محافظ صفحه چدنی با لعاب مات جنس صفحه شیشه SCHOOT ایتالیا مقاوم تا دمای 300c توان حرارتی مشعلها راست عقب متوسط1/7 KW چپ جلو بزرگ 3 KW چپ عقب متوسط 1/7 KW راست...

  13,545,750 ریال 18,061,000 ریال 25% موجود
  0 نقد(ها)
  تخفیف تا 1399-01-31
  بیشتر
  موجود
 • گاز استیل البرز کد مدل 5912 نوع استیل ابعاد 54*88 cm تعداد شعله پنچ شعله   دارای تجهیزات گاز سوز DEFENDI -SABAFایتالیا دارای ترموکوپل های فوق سریع CAST FUTURA ایتالیا دارای فندک الکتریکی راندمان حرارتی 60% محافظ صفحه پن ساپرت استیل توان حرارتی مشعلها راست عقب کوچک 1 KW راست جلو بزرگ 3 KW چپ عقب متوسط 1/7 KW چپ جلو متوسط 1/7 KW وسط پلوپز 4 KW

  20,877,000 ریال 27,836,000 ریال 25% موجود
  0 نقد(ها)
  تخفیف تا 1399-01-31
  بیشتر
  موجود
 • فرتوکاربرق و گاز FGE5 استیل البرز کارکرد برق و گازدارای ابعاد 60*60*54(CM)دارای گرید انرژی A اتحادیه اروپادستور پخت 4 عملکرددارای سنسور ایمنیفریم مشکی با نوار آلومنیومیتنظیمات فر به صورت اتوماتیک و ولوم دستیرنگ :لعاب الکترو استاتیکدارای دو سینی عمیق و کم عمق لعابیدرب شیشه ای 2جداره قابل تعویضحجم 60 لیتر

  39,900,000 ریال موجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود
 • گاز صفحه ای 5913 مدل استیل البرز نوع استیل ابعاد 51*91 cm تعداد شعله پنچ شعله فلش مونت  دارای تجهیزات گاز سوز DEFENDI -SABAFایتالیا دارای ترموکوپل های فوق سریع CAST FUTURA ایتالیا دارای فندک الکتریکی راندمان حرارتی 60% محافظ صفحه پن ساپرت استیل توان حرارتی مشعلها راست عقب کوچک 1 KW راست جلو بزرگ 3 KW چپ عقب متوسط 1/7 KW چپ جلو متوسط 1/7 KW وسط پلوپز 4 KW

  15,630,000 ریال 20,840,000 ریال 25% موجود
  0 نقد(ها)
  تخفیف تا 1399-01-31
  بیشتر
  موجود